Mõned asjad – leitud siit ja sealt

“Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love. And think not you can direct the course of love, if it finds you worthy, directs your course. Love has no other desire but to fulfill itself.”
*
Armastus ei oma ega saa olla omastav; Armastusele piisab armastusest. Ja ära mõtle, et saad suunata armastuse kulgu; kui ta leiab su väärilise olevat, suunab ta sinu kulgu. Armastusel pole muud soovi, kui iseennast täide viia.

“It is wrong to think that love comes from long companionship and persevering courtship. Love is the offspring of spiritual affinity and unless that affinity is created in a moment, it will not be created for years or even generations.”
*
On vale arvata, et armastus saabub pikast abielust ja püsivast hoolitsusest. Armastus on spirituaalse külgetõmbe tulemus, ja kui külgetõmme ei ole loodud hetkega, ei saa seda luua ei aastate ega ka generatsioonidega.

“Let there be spaces in your togetherness, And let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Fill each other’s cup but drink not from one cup. Give one another of your bread but eat not from the same loaf. Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone, Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music. Give your hearts, but not into each other’s keeping. For only the hand of Life can contain your hearts. And stand together, yet not too near together: For the pillars of the temple stand apart, And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.”
*
Las olla ruumi seal teie ühtsuses. Las taeva tuuled tantsivad te vahel. Armasage teineteist, aga ärge valmistage armastuse võlakirju: las see olla pigem lainetav meri teie hingekallaste vahel. Täitke teineteise tasse, aga ärge jooge samast tassist. Andke teineteisele oma leivast, aga ärge sööge samast pätsist. Laulge ja tantsige koos ja olge rõõmsad, aga las kumbki olla eraldi. Isegi lauto keeled on eraldi, ehkki nad võbelevad sama muusikaga. Andke oma südameid, aga mitte teineteisest kinnipidamiseni. Ainult Elu pihku saavad mahtuda te südamed. Ja seiske kõrvuti, kuid mitte liiga lähedal teineteisele: templi sambad seisavad eraldatult, ja tammepuu ning küpress ei kasva teineteise varjus.”

“Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love.”
*
Ennekõike ära valeta iseendale. Inimene, kes valetab endale ja kuuled omaenese valet jõuab punkti, kus ta ei suuda eristada tõde enda sees või enda ümber, ning niimoodi kaotab kogu respekti enda ja teiste suhtes. Ja kui respekti ei ole, lakkab ta armastamast.”

“The darker the night, the brighter the stars.”
*
Mida pimedam öö, seda eredamad tähed.

“What is hell? It is the suffering of being unable to love.”
*
Mis on põrgu? See on kannatamine, et ei olda suutelised armastama.

“Nothing is easier than to denounce the evildoer; nothing is more difficult than to understand him.”
*
Pole midagi lihtsamat kui kurjategijat süüdi mõista; pole midagi raskemat kui teda mõista.

Nothing in this world is harder than speaking the truth, nothing easier than flattery.”
*
Maailmas pole midagi raskemat tõe rääkimisest, ja midagi kergemat meelitamisest.

“The more I love mankind as a whole, the less I love man in particular.”
*
Mida rohkem armastan ma inimkonda, seda vähem armastan ma üksikinimest.

“Why think of the future – it comes soon enough.”
*
Miks mõelda tulevikust – see tuleb niigi ruttu.

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
*
“Nõdrameelsus: teha ühte-sama asja aina ja üha, ning oodata erinevat tulemust.

“Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”
*
Informatsioon ei ole teadmine. Ainus teadmise allikas on kogemus.

“If the other person injures you, you may forget the injury; but if you injure him you will always remember.”
*
Kui teine inimene sind haavab, võid sa unustada haavamise; aga kui sa ise haavad teist, mäletad sa seda alati.

“You may forget with whom you laughed, but you will never forget with whom you wept.”
*
Sa võid unustada kellega koos sa naersid, aga sa ei unusta kunagi, kellega koos sa nutsid.

“Work is love made visible. And if you cannot work with love but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy.”
*
Töö on nähtavaks tehtud armastus. Ja kui sa ei suuda töötada armastusega vaid ainult vastumeelsusega, siis on parem, kui sa jätad oma töö ning istud templiväravas, paludes almusi neilt, kes töötavad rõõmuga.”

“To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to.”
*
Et mõista inimese südant ja meelt, ära vaata seda, mida ta on juba saavutanud, vaid seda, mille poole ta pürgib.

“The appearance of things changes according to the emotions; and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves.”
*
Asjade ilmnemine muutub vastavalt emotsioonidele; ja niimoodi me näeme neis maagiat ja ilu, samal ajal kui maagia ja ilu on tõesti meis endis

If you pray when it rains, make sure you also pray when the sun shines.
*
Kui sa palvetad siis, kui sajab, tee kindlaks, et palvetaksid ka siis, kui päike paistab.

“Your children are not your children. They are sons and daughters of Life’s longing for itself. They come through you but not from you. And though they are with you yet they belong not to you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you.”
*
Teie lapsed ei ole teie lapsed. Nad on Elu enese-järgi-igatsemise pojad ja tütred. Nad tulevad läbi teie, aga mitte teie jaoks. Ja ehkki nad on teiega, ei kuulu nad siiski teile. Te võite anda neile oma armastuse, aga mitte omi mõtteid, neil on nende endi mõtted. Te võite kodustada nende keha, aga mitte nende hinge, sest nende hinged elavad homse kodus, mida teie külastada ei saa, isegi mitte oma unenägudes. Te võite püüda olla nende moodi, aga ärge püüdke kujundada neid enda moodi

When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy. When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.”
*
Kui sa oled rõõmus, vaata sügavale oma südamesse ja sa leiad, et see, mis on andnud sulle kurbuse, on andnud sulle ka rõõmu. Kui sa oled kurb, vaata jälle oma südamesse, ja sa näed, et tõepoolest nutad sa selle järele, mis on olnud su rõõm.

“Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens.”
*
Sinu elu ei ole määratud mitte niivõrd selle poolt, mida elu sulle toob, kuivõrd selle hoiaku poolt, mida sina ellu tood; mitte niivõrd sellest, mis sulle juhtub, kuivõrd sellest, kuidas su mõistus juhtunule vaatab.

*

Tõlkinud: Chandini Sarita