TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUS /täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile vastavad õppekavad: Meditatsiooni õpetaja Meditatsioonijuht+meditatsiooni baasõpe Meditatsioonijuht

Eesti Meditatsiooni Kool viib läbi täiskasvanute täiendkoolitust ja kooli majandustegevuse teate nr 12794904, leiate EHIS (Eesti hariduse Infosüsteem) registrist SIIT 
EHIS-sesse esitatud majandustegevuse teade ja alltoodud õppekavade vastavus  Täiskasvanute koolituse seadusele, annavad suurepärase võimaluse ka koolide pedagoogidele ning koolide erispetsialistidele, kes valivad igal aastal enda jaoks täiendkoolitusi ja kes soovivad nüüd tulla õppima Meditatsiooni õpetaja kursusele.  
*
Eesti Meditatsiooni Kool on ka  Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

*

Eesti Meditatsiooni Kool korraldab koolitusi järgmiste õppekavade alusel, mis vastavad taiendkoolituse õppekava riiklikele standarditele (iga kolme koolituse täpsem kirjeldus on toodud lehel allpool):

 1. MEDITATSIOONI ÕPETAJA
 2. MEDITATSIOONIJUHT + MEDITATSIOONI BAASÕPE 
 3. MEDITATSIOONIJUHT


Eesti Meditatsiooni Kooli eesmärk.
Tänapäeval on aina rohkem uuritud meditatsiooni mõju inimese tervisele ja heaolule, ning uuringud on näidanud, et meditatsiooni seisund toetab inimese tervist igakülgselt, sh vähendab stressi, mida paljud inimesed tänapäeva ühiskonnas tunnevad.
Kuna aina rohkem ja rohkem inimesi jõuab meditatsiooni juurde ja on  huvitunud meditatsioonist, mindfulness seisundist, et suuta end ise aidata ning oma elukvaliteeti parandada, on oluline et leiduks piisavalt meditatsiooni õpetajaid, juhendajaid, nõustajaid, kel on valdkonna alased teadmised ning piisavalt isiklikke kogemusi, et teada, kuidas juhendada meditatsiooni gruppe või inimesi personaalselt, jagada oma teadmisi ning teisi seeläbi aidata.
Meditatsiooni õpetaja, Meditatsioonijuht + meditatsiooni baasõpe ja Meditatsioonijuhi kursused ongi loodud vastavate pädevuste arendamiseks.

*
Lisaks teiste õpetamisele – aitamisele, õpib iga õpetaja õppeprotsessis alati ka ise ja areneb. Meditatsioonide mõju parandab ka õpetaja enda elukvaliteeti. See on elukestev õpe.
*
Selles valdkonnas õpetamise-juhendamise tugevaks küljeks on seegi, et seda saab suurepäraselt teha kuni kõrge vanuseni välja, kuna õpetaja (juhendaja), tänu jätkuvalt lisanduvatele isiklikele kogemustele, mõistab kogu protsessi ise aasta-aastalt aina sügavamalt, ja muutub aja möödudes ning vanuse kasvades järjest kogenenumaks – teadlikumaks ja seega õpetajana üha väärtuslikumaks.

*

Õppekava nimetus
MEDITATSIOONI ÕPETAJA

*

Õppekavarühm

0917 Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm 

*

Eesmärk

Eesmärk: koolituse läbinu omab laia ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditasiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi teadlikult juhendada meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat

*

Õpiväljundid:

*oskab juhendada meditatsioonigruppe, omades ulatuslikku ülevaadet meditatsiooni valdkonnast, meditatsiooni sügavast olemusest, psühholoogilistest seostest, erinevatest teadvuse seisunditest jne, edastades neid teadmisi viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* tunneb erinevaid tehnikaid ja teab, kuidas neid kasutada, osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest ning vastavast olukorrast

* oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone, kuna on läbinud OMIDAF® -trademark Osho International Foundation kursuse; teab, kuidas juhendada instruktsioonidele vastavalt meditatsiooni gruppe või inimesi personaalselt

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* lisaks teoreetilistele teadmistele, omab piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Meditatsiooni õpetaja kursusel saavad osaleda kõik täisealised, kel on meditatsiooni valdkonna suhtes huvi ja vajalik motivatsioon.

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Meditatsiooni õpetaja koolituse kogumaht on 310 akadeemilist tundi, millest 190 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine, 15 tundi on praktikat – praktilist õpet ja 105 tundi on iseseisvat tööd.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks:; ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Õppijate jaoks on ruumis olemas ka toolid juhuks, kui õppija ei saa istuda meditatsioonipadjal (pikalt). Koolitusruum on korraliku siseviimistlusega, ruumis on vajalik valgustus, ventilatsioon, temperatuur jne. 

Õppematerjal
Õppija saab koolituse käigus
1. üldkokkuvõtliku materjali, milles on kajastatud kõik läbitud loenguteemad
2. juhendaja juhendi: OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike märksõnade ja selgitustega

*

Õppe sisu, meetodid, maht
 1. LOENGUD (teemade kaupa)

Üldteema:
M
EDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA
*
Kestvus 5 akadeemilist tundi

Sisu (teemad):

üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsioon ja tervis – uuringud
meditatsiooni mõju füüsilisele, vaimsele ja emotsionaalsele tervisele
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
pingete tekkimise psühholoogia
stressi juhtimine meditatsiooni abil
tiivad on toredad kui jalad on maas

*

Kestvus 4 akad. tundi

Sisu (teemad):

mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?

*

Kestvus 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

Suhted
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
emotsionaalne kaugjuhtimispult – mis see on?
vajadus olla vajatud
suurimad pingekolded: süü ja viha

*
Kestvus 4 akad. tundi

Sisu (teemad):

ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund

*
Kestvus 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

*
Kestvus 4 akad. tundi

Sisu (teema):

hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

*

Kestvus 3 akad. tundi

Sisu (teemad):

nõustamise ABC
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

*

Üldteema:
MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID JA TEADVUSE ERI SEISUNDID

*
Kestvusega 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

meditatsiooni seisundi kvaliteedid 
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus,
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused

*
Kestvusega 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
sisemine teadmine, intuitsioon

*
Kestvusega 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

elu ja eksistents
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
eludraama lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
4 astet tunnistajani

*
Kestvusega 5 akad. tundi

Sisu (teemad):

virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine

*
Kestvusega 4 akad. tundi

Sisu (teemad):

nõustamine, abistamine ja eripära meditatsiooni
valdkonnas
probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
sisemise kontakti saavutamise tehnikad
tehnikad emotsioonidega tegelemiseks
tehnikad hirmudega tegelemiseks

*
Kestvusega 4 akad. tundi

Sisu (teemad):

siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon

*
Kestvusega 10 akad. tundi

Sisu (teemad):
OMIDAF® kursus – trademark Osho International Foundation:

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja uuringud; seosed tervisega
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika

*
ERINEVA temaatikaga lühiloengud ja arutelud praktika- kogemuslaagris
Kestvusega 7 akad. tundi

*

      2. TEADMISTE BAASIL PRAKTISEERIMINE 
Auditoorne töö
Sisu: erinevad tehnikad, praktikad, meditatsioonid

Kestvusega 105 akad. tundi

*
     3. NÕUSTAMISE JA ÕPETAMISE PRAKTIKA
Auditoorne töö
Sisu:
– nõustamise treening – videoülesanded
– grupi ees esinemine, töö grupiga

Kestvus 15 akad. tundi

*
    4. ISESEISEV TÖÖ
Sisu:
1. Meditatsioonide ja tehnikate iseseisev praktiseerimine õppepäevade vahepealsel ajal
Kestvusega 90 akad. tundi

2. referaadi kirjutamine: vajaliku materjali läbitöötamine ja referaadi koostamine koolituse käigus läbitud teemal
Kestvusega 25 akad. tundi
*

Lisainfo:

Auditoorne õpe ei toimu kahel kuul:
1. juuli on jäetud 21 päevase meditatsioonitehnika intesiivkogemise jaoks (õppekava väline võimalus)
Meditatsiooni õpetaja üheks oluliseks osaks kursuste korraldamisel, on juhendada 21 päevaseid meditatsioonigruppe, et anda osalejatele eriline intensiivkogemise võimalus. Selleks, et neid gruppe juhendada, on õpetajal oluline eelkõige see protsess isiklikult läbi teha ja selline intensiivkogemus ise saada. See on soovituslik, kuid õppeperioodi jooksul on selleks eraldatud  vajalik aeg ehk märtsi kuu.
2. november on lõputöö (referaadi) kirjutamiseks jäetud aeg.

*

Teadmiste, oskuste hindamine

1. Referaat

Hindamise alus: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusaega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Õppija valib kuruse jooksul käsitletud teemade seast endale ise teema, kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga.

Hindamise meetodid: referaadi esitlus toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris.
Referaat on elektrooniliselt üle vaatamiseks esitatud juhendajale hiljemalt 1. augustiks.

Hindamise kriteeriumid:
õpitud materjalist õige arusaam
selge, lihtne ja arusaadav väljendus

2. Meditatsiooni juhendamine, instrueerimine

Hindamise alus ja meetod: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

Hindamise kriteerium:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbinud saavad 2 dokumenti: 
1. Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus 
See dokument saadakse, kui õppija on kursuse läbinud ehk osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

2. rahvusvaheline sertifikaat (trademark OSHO International Foundation), mis võimaldab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone lisaks Eestis juhendamisele ka üle maailma. 

Selle sertifikaadi jaoks on vajalik läbida 100% ulatuses kogu OMIDAF kursus, sealhulgas ka iseseisev töö ning läbida hindamise protsess.
Vastasel korral saab õppija ainult Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi, millel on kirjas, et õppija on osalenud OSHO meditatsiooni (mitte juhendamise) kursusel. Selline tõend ei anna alust OSHO aktiivsete meditatsioonide juhendamiseks.

*

Õpetaja kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemus.

Õpetaja on läbinud meditatsiooni valdkonnas palju kursusi ja koolitusi, sh juhendaja kursuseid, omab mitmeid rahvusvahelisi sertifikaate meditatsioonide ja meditatsiivsete teraapiate juhendamiseks, omab meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi alates 2006 aastast (16 aastat) ja täiskasvanute gruppide juhendamise kogemusi alates 1997 aastast. 
Õpetaja on rajanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli ning on üks Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse rajajaist ja juhtidest.

Õpetaja täiendab igapäevaselt valdkonna alaseid teadmisi ning kogemusi regulaarselt (sageli ka rahvusvaheles keskuses). 

Õpetaja on psühholoogilise kõrgharidusega (lõpetas Tartu Ülikooli 1984.a. psühholoog, pedagoogi kvalifikatsiooniga), tegelenud üle 30 aasta professionaalse nõustamisega ja suhtlemise- videotreeningutega, korraldanud palju erinevaid koolitusi: seminare, laagreid jm – omab piisavalt täiskasvanute koolitamise, juhendamise ja nõustamise alaseid kogemusi.

*
Koolituse toimumise ajagraafik
29 – 30 jaanuar, 2022, kl 10.30 – 18.30
26 – 27 veebruar, 2022,  kl 10.30 – 18.30
12 – 13.03, 2022 kl 10.30 – 18.30
9 – 10 aprill, kl 10.30 – 18.30
14 – 15 mai, kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutua) / ruumis või onlines 
18 – 19 juuni,  kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutua) / ruumis või onlines 
13 – 14 august kl 10.30 – 18.30
9 – 11 september, R kl 14.00 – 20.00; L ja P kl 10.30 – 20.00
8 – 9 oktoober, kl 10.30 – 18.30
2 – 4 detsember, R kl 13.00-19.00; L ja P kl 10 – 19.00 (kellaajad võivad muutuda)

*

*

Õppekava nimetus

MEDITATSIOONIJUHT + MEDITATSIOONI BAASÕPE

*

Õppekavarühm

0917 Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm

*

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu oskab saadud teadmiste alusel ja lisandunud isikliku meditatsiooni kogemustest lähtuvalt edasi anda esmateadmisi meditatsiooni ja mindfulness maailmast, , teab takistusi sel teel ja tehnikaid, mis aitavad neid takistusi ületada, oskab juhendada konkreetseid meditatsioone.
*
See kursus sisaldab endas Meditatsioonijuhi kursust (OMIDAF® – trademark Osho International Foundation), mis annab talle oskused-teadmised, kuidas juhendada konkreetseid meditatsioone. Selle kursuse läbinuile väljastatakse rahvusvaheline sertifikaat, mis lubab juhendada neid meditatsioone nii gruppides kui individuaalselt, nii Eestis kui mujal maailmas. 

*

Õpiväljundid:

* oskab iseseisvalt ning instruktsioonidele vastavalt juhendada meditatsioonigruppides või personaalselt OSHO aktiivseid meditatsioone

* teab nende meditatsioonide “võtmekohti” ehk millistele osadele meditatsioonides erilist tähelepanu pöörata

* teab juhendamise eripära: juhendaja rolli nüansse, küsimustele vastamise spetsiifikat jmt.

* omab meditatsiooni valdkonnas baasteadmisi ja on teadlik meditatsiooni mõjust inimesele

* on tekkinud (või kinnitust saanud) arusaam meditatsiooni tõelisest olemusest

* omades kogemusi erinevatest tehnikatest, meditatsioonidest ja olles tundnud nende mõju, omab suuremat enesekindlust selles valdkonnas teistele info edastamisel

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi ja tunned tehnikaid nende ületamiseks

* on saanud iseendast ja inimpsüühikast teadlikumaks, oskab näha psühholoogilisi seoseid, mis mõjutavad mediteerimist ja vaikuse seisundisse jõudmist

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Kursusel saavad osaleda kõik täisealised, kel on selle kursuse vastu huvi ja vajalik motivatsioon.

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Koolituse kogumaht on 85 akadeemilist tundi, millest 70 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine. Iseseisvat tööd on 15 tundi, mis toimub auditoorse õppe vahelisel ajal.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks:; ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Õppijate jaoks on ruumis ka toole, juhuks, kui õppija ei saa istuda meditatsioonipadjal (pikalt). Koolitusruum on korraliku (modernse) siseviimistlusega, ruumis on vajalik valgustus, ventilatsioon ja temperatuur. 

*

Õppematerjal

Õppija saab koolituse käigus juhendaja juhendi:OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike märksõnade ja selgitustega. OMIDAF® kursuse juhendi välja töötaja omanik on Osho International Foundation.

*

Õppe sisu, meetodid ja maht

MEDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsioon ja tervis – uuringud
meditatsiooni mõju füüsilisele, vaimsele ja emotsionaalsele tervisele
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
pingete tekkimise psühholoogia
stressi juhtimine meditatsiooni abil
tiivad on toredad kui jalad on maas

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
suhtumine issendasse: enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
Suhted
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
emotsionaalne kaugjuhtimispult – mis see on?
vajadus olla vajatud
suurimad pingekolded: süü ja viha

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund

*

Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 52 akad tundi, teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine, auditoorne
tehnikad, praktikad, meditatsioonid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 15 akad tundi, iseseisev töö õppepäevade vahepealsel ajal
meditatsioonide iseseisev praktiseerimine 
*

Läbimine ja hindamine

Rahvusvahelise sertifikaadi jaoks on vajalik läbida 100% ulatuses kogu OMIDAF kursus, sealhulgas ka iseseisev töö ning läbida hindamise protsess.

Hindamise alus ja meetod: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

Hindamise kriteerium:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega
*

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbinud õppija saab 2 dokumenti:

1) rahvusvahelise sertifikaadi (trademark OSHO International Foundation), mis võimaldab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone lisaks Eestis juhendamisele, ka mujal maailmas

2) Eesti Meditatsiooni Kooli tõend Meditatsiooni baasõppe kursusel osalemise kohta
*

Õpetaja kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemus.

Õpetaja on läbinud meditatsiooni valdkonnas juhendaja kursused, oamb mitmeid rahvusvahelisi sertifikaate meditatsioonide ja meditatsiivsete teraapiate juhendamiseks, omab meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi alates 2016 aastast ja täiskasvanute gruppide juhendamise kgemusi alates 1997 aastast. 
Õpetaja on rajanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli ning on üks Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse rajajaist ja juhtidest.

Õpetaja täiendab igapäevaselt valdkonna alaseid teadmisi ning kogemusi regulaarselt (sageli ka rahvusvaheles keskuses). 

Õpetaja on psühholoogilise kõrgharidusega (lõpetas Tartu Ülikooli 1984.a. psühholoog, pedagoogi kvalifikatsiooniga), tegelenud üle 30 aasta professionaalse nõustamisega ja suhtlemise- videotreeningutega, korraldanud palju erinevaid koolitusi: seminare, laagreid jm (suurimad neist üle 600 osaleja) – omab piisavalt täiskasvanute koolitamise, juhendamise ja nõustamise alaseid kogemusi.

*

Koolituse toimumise ajagraafik
29 – 30 jaanuar kl 10.30 – 18.30
26 – 27 veebruar kl 10.30 – 18.30
12 – 13 märts kl 10.30 – 18.30
25 – 27 märts kl R kl 14.00 – 20.00; L ja P kl 10.30 – 20.00

*

*

Õppekava nimetus

MEDITATSIOONIJUHT

*
Õppekavarühm

0917 Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm

*

Eesmärk ja õpiväljundid

OMIDAF ® (trademark Osho International Foundation) kursuse läbinu oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat

*

Õpiväljundid:

* oskab iseseisvalt ning instruktsioonidele vastavalt juhendada meditatsioonigruppides või personaalselt OSHO aktiivseid meditatsioone

* teab nende meditatsioonide “võtmekohti” ehk millistele osadele meditatsioonides erilist tähelepanu pöörata

* teab juhendamise eripära: juhendaja rolli nüansse, küsimustele vastamise spetsiifikat jmt.

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Meditatsioonijuhi koolituses saavad osaleda kõik täisealised, kel on selle kursuse vastu huvi ja vajalik motivatsioon.

*
Õppematerjal
Õppija saab koolituse käigus juhendaja juhendi: OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike märksõnade ja selgitustega.
OMIDAF® kursuse juhendi välja töötaja omanik on Osho International Foundation.

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Koolituse kogumaht on 38 akadeemilist tundi, millest 30 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine. Iseseisvat tööd on 8 akadeemilist tundi, mis toimub auditoorse õppe vahelisel ajal.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks:; ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Õppijate jaoks on ruumis ka toole, juhuks, kui õppija ei saa istuda meditatsioonipadjal (pikalt). Koolitusruum on korraliku (modernse) siseviimistlusega, ruumis on vajalik valgustus, ventilatsioon ja temperatuur. 

*

Õppe sisu, meetodid ja maht

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 12 akad tundi, loeng

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
meditatsioon ja meditasiooni tehnikad
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika

*

Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 18 akad tundi, teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine, auditoorne
tehnikad, praktikad, meditatsioonid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 8 akad tundi, iseseisev töö õppepäevade vahepealsel ajal
meditatsioonide iseseisev praktiseerimine ja juhendmaterjali läbitöötamine 

*

Hindamine

Hindamise alus ja meetod: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

Hindamise kriteerium:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid

Meditatsioonijuhi kursuse läbinud õppija saab rahvusvahelise sertifikaadi (trademark OSHO International Foundation), mis võimaldab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone lisaks Eestis juhendamisele, ka mujal maailmas.

Lisaks saab õppija Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi (eesti k) tekstiga, et õppija on osalenud OSHO meditatsioonide juhendamise kursusel. See tõend on vaid informatiivne ja ei ole aluseks juhendamisele. 

Sertifikaadi jaoks on vajalik läbida 100% ulatuses kogu kursus, sealhulgas ka iseseisev töö ning läbida hindamise protsess.

*

Õpetaja kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemus.

Õpetaja on läbinud meditatsiooni valdkonnas juhendaja kursused, omab mitmeid rahvusvahelisi sertifikaate meditatsioonide ja meditatsiivsete teraapiate juhendamiseks, omab meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi alates 2016 aastast ja täiskasvanute gruppide juhendamise kgemusi alates 1997 aastast. 
Õpetaja on rajanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli ning on üks Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse rajajaist ja juhtidest.

Õpetaja täiendab igapäevaselt valdkonna alaseid teadmisi ning kogemusi regulaarselt (sageli ka rahvusvaheles keskuses). 

Õpetaja on psühholoogilise kõrgharidusega (lõpetas Tartu Ülikooli 1984.a. psühholoog, pedagoogi kvalifikatsiooniga), tegelenud üle 30 aasta professionaalse nõustamisega ja suhtlemise- videotreeningutega, korraldanud palju erinevaid koolitusi: seminare, laagreid jm (suurimad neist üle 600 osaleja) – omab piisavalt täiskasvanute koolitamise, juhendamise ja nõustamise alaseid kogemusi.
*

Koolituse toimumise ajagraafik
25 – 27 märts kl R kl 14.00 – 20.00; L ja P kl 10.30 – 20.00

*

*

KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Kehtestamise aeg: 9.02.2021
Kehtestaja: Eesti Meditatsiooni Kool

*

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Eesti Meditatsiooni Kool korraldab koolitust seadusest tulenevatele nõuetele vastavas (rendi)ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks; ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

*

Õpetaja(te) kvaliteedi tagamise alused

Üldnõuded õpetajale: koolitaja on läbinud meditatsiooni valdkonnas juhendaja kursused, omab piisavalt meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi ja ka täiskasvanute gruppide juhendamisel piisavat kogemust.

Õpetaja täiendab oma valdkonna alaseid teadmisi ning kogemusi regulaarselt.

*

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord ja õppekvaliteedi tagamise kord

Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

*

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade kvaliteedi tagamiseks vaatab kool üks kord aastas Meditatsiooni nõustamise ja Meditatsiooni õpetaja õppekavad üle ja teeb vajadusel muudatusi, sh arvesatakse õpilastelt saadud tagasisidet.

OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation) on välja töötatud OSHO Rahvusvahelise Meditatsiooni Keskuse poolt 2012 aastal ja selles õppekavast tehtavaid uuendusi koordineerib antud keskus või omanik. Nimetatud õppekava järgi on õpetatud väga paljusid inimesi üle kogu maailma.

*

*

KOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

*
Õppija koolitusele vastuvõtu ja välja arvamise tingimused ja kord

Õppija koolitusele vastuvõtu kord:

 1. Esmaseks aluseks on õppija sellekohane sooviavaldus, mis on esitatud kooli e-posti aadressile: meditatsioonikool@gmail.com, peale mida lepitakse kokku vestlusaeg. 
 1. Õppekava alusel toimuva Meditatsiooni õpetaja koolituse vastuvõtu eelduseks on Lepingu kahepoolne allkirjastamine ja kursuse eest ettemaksu osa tasumine. 
 1. Meditatsiooni õpetaja õppest väljaarvamine toimub vastavalt Lepingule, mis on sõlmitud Kooli ja Õppija vahel. 

*

Õppe korraldus

 1. Õppida on võimalik järgmistel õppekavaga kursustel: Meditatsiooni õpetaja, Meditatsioonijuht + meditatsiooni baasõpe ja Meditatsioonijuht. Meditatsiooni õpetaja õppekava on pikim ja sisaldab endas ka Meditatsiooni baasõppe ja Meditatsioonijuhi õppekava.
 2. Õppetöö toimub vastavalt kodulehel avaldatud graafikule.
 3. Koolituspäev sisaldab enamasti 1-2 lühemat teepausi ja ühte pikemat lõunapausi
 4. Koolituse läbiviimiseks rendib Eesti Meditatsiooni Kool seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid ruume, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks. Osa koolituspäevi toimub ka veebi keskkonnas.
 5. Koolil on õigus kaasata õppeprotsessi vajalikke erinevaid õpetajajaid.
 6. Koolil on õigus teha vajadusel omapoolselt muudatusi, sellest Õppijat eelnevalt informeerides.
 7. Kool ja Meditatsiooni õpetaja koolitusele tulev Õppija sõlmivad omavahelise Lepingu.

*

Õppe meetodid

Õppe meetoditeks on loengud, teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, iseseisev töö, video- ja audiotreening, vajadusel ka paari- ja/või grupitöö ja/või rollimängud.

Teoreetiline õpitegevus vaheldub kogemusliku õpitegevusega. Suur rõhk on nii isiklike kogemuste saamisel kui ka valdkonnapõhistel teoreetilistel teadmistel, mis kokku annavad valdkonna sügavama tunnetuse ja mõistmise.

Iseseisvaks tööks õppepäevade vahelisel ajal on individuaalne mediteerimine, kuna isikliku meditatsiooni alase kogemusbaasi olemasolu on meditatsiooni valdkonna nõustamisel, õpetajal ja juhendajal äärmiselt vajalik.

Meditatsioonijuhi kursusel lisandub iseseisva tööna ka koolitusel saadud materjali lugemine ja läbi töötmine kursuse päevade kestel.

Meditasiooni õpetaja kursusel lisandub iseseisva tööna ka referaadi kirjutamine, mis on üheks kursuse hindamise objektiks.

*

Õppetasu maksmise kord ja tingimused

 1. Meditatsiooni õpetaja koolitus kokku maksab 2100 eur
 2. Meditatsioonijuht + meditatsiooni baasõppe koolitus maksab 975 eur
 3. Meditatsioonijuhi koolitus maksab 450 eur
 1. Koolil on õigus õppeaasta jooksul ja vajadusel muuta lühemate kui 6 kuud koolituste hinda, kuid mitte juba käimasoleva koolituse jooksul.

*

Lisakulutus:

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö eest. Muud koolitusega seotud täiendkulutused (transport, majutus, toitlustus, meditatsiooni muusika, laagriga seotud rendi-majutus jm. kulutused) katab õppija ise. 

*
Dokumendi allkirjastamise kord

Lõpudokumendid allkirjastab Eesti Meditatsiooni Kooli juht või vajadusel tema poolt selleks volitatud inimene.

*

Õppetasust vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 1. Õppemaksu osa, mida nimetatakse ettemaksuks, on tagastamatu.
 2. Õppetasu tagastamine toimub ainult juhul, kui õppijal on tekkinud olukord, mida saab üldtunnustatult tõlgendada kui force majeure, ja vaid sel juhul, kui ta on maksnud etteulatuvalt nende õppepäevade eest, kus ta enam sel põhjusel osaleda ei saa. Sellisel juhul tagastatake Õppijale see etteulatuvalt tasutud osa õppemaksust, kus ta enam osaled ei saa.
 3. Õppetasu tagastus kantakse õppija poolt Lepingus toodud arveldusarvele.

*

Vaidluste lahendamise kord

 1. Lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 2. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus

*

Koolitaja kvalifikatsioon

Seeda Randroo (meditatsiooni nimega Chandini Sarita) kvalifikatsioon.

Seeda Randroo on läbinud meditatsiooni valdkonnas koolitamiseks vajalikud kursused ja omab erinevaid rahvusvahelisi sertifikaate juhendamiseks. Alates 2013 aastast on ta osalenud ise meditatsiooni kursustel igal aastal keskmiselt 250-300 akadeemilist tundi.

Meditatsiooni gruppide juhendamist alustas õpetaja samuti 2013 aastal ja on juhendanud palju meditatsiooni laagreid, mindfulness retriite, erinevaid meditatsioonikursusi, aga teinud ka personaalset meditatsiooni alast õpet jne.

Õpetaja isiklik meditatsioonitee algas 2006.a. ja ta arendab end selles valdkonnas igapäevaselt. 2006 aastast on mediteerimine ta elu üks osa. Ligi aasta aega on koolitaja mediteerinud ka Indias – meditatsiooni sünnimaal, olles osalenud 6 aasta jooksul paljudes meditatiivsetes teraapiates ja meditatsioonides, arendanud intensiivselt oma meditatsiooni alast tunnetust ja teadlikkust.

Tänaseks omab Seeda sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist. Ta on kauaaegne mediteerija, mõistes seda protsessi sügavalt.

Seeda Randroo on rajanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli (2015), samuti on ta ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse (2014) üks rajajaid ning juhte.

Seeda Randroo omab meditatsiooni valdkonna juhendamiseks ja õpetamiseks Rahvusvahelise Meditatsiooni Keskuse erinevaid sertifikaate ja ka meditatsiooni keskuse rajamiseks vajalikku rahvusvahelist sertifikaati.

Ta on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut, kes on juhendanud meditatsioone ka Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias.

Seeda Randroo on täiskasvanute koolitusgruppe juhendanud alates 1997. aastast.

*

Seeda Randroo on Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog / pedagoog (1984)

Ta on olnud esimeste eesti koolipsühholoogide hulgas, kes rajasid koolipsühholoogiale tee ja nõustanud aastakümneid nii lapsi, täiskasvanuid kui ka peresid erinevate probleemide puhul.

Alates 2002 aastast on ta läbi viinud palju video-suhtlemistreeninguid täiskasvanutele.

Üle 20 aasta on ta koolitanud täiskasvanuid ja konsulteerinud paljusid ettevõtteid meeskonnatöö ja suhtlemise alal.

*

* Erialane lisaõpe: Geštaltterapeutide 3 a koolitus

*

Nimetatud psühholoogilised teadmised ja praktilised kogemused on andnud väga tugeva baasi mõistmaks ka meditatsiooni maailmas olevaid seoseid inimpsüühika vallas, kuidas mõtlemisprotsessid, emotsioonid jm on seotud mediteerimisega jne.

Kõik need kogemused on avaldanud mõju teiste nõustamise, juhendamise ja õpetamise oskustele ka meditatsiooniteel.

*

* Lisaõpe: Hiina Traditsiooniline meditsiin (3 a) andis väga põhjaliku inimkäsitluse energeetilisest aspektist lähtuvalt ning inimese ja eksistentsi sügava mõistmise.

*

Koolituse korraldaja, andmed ja kontaktid

Eesti Meditatsiooni Kool
aadress: Rotermanni 2, Tallinn
Äriregistri kood: 12794904
Majandustegevuse teade nr 12794904
Pangaandmed: a/a EE52 2200 2210 6142 4462, Swedbank
Kontaktisik: Seeda Randroo
Kontakttelefon: +372 56660348
e-post: meditatsioonikool@gmail.com
Koduleht: www.eestimeditatsioonikool.ee