TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUS /riiklikule standardile vastavad õppekavad: Meditatsiooni õpetaja Meditatsiooni nõustamine Meditatsioonijuht

Eesti Meditatsiooni Kool viib läbi täiskasvanute täiendkoolitust ja kooli majandustegevuse teate nr 12794904, leiate EHIS (Eesti hariduse Infosüsteem) registrist SIIT

*

Eesti Meditatsiooni Kool korraldab koolitusi järgmiste õppekavade alusel, mis vasavad riiklikele õppekava standarditele:

 1. MEDITATSIOONI ÕPETAJA
 2. MEDITATSIOONI NÕUSTAMINE (esmaõpe)
 3. MEDITATSIOONIJUHT


Eesti Meditatsiooni Kooli eesmärk.
Kuna aina rohkem ja rohkem inimesi jõuavad meditatsiooni juurde ja huvituvad meditatsioonist, mindfulness seisundist, on oluline et leiduks piisavalt meditatsiooni õpetajaid, juhendajaid, nõustajaid, kel on valdkonna alased teadmised ning piisavalt isiklikke kogemusi, et neid siis edasi jagada ning teisi seeläbi aidata.
Kool soovibki Meditatsiooni õpetaja, Meditatsiooni nõustamise ja Meditatsioonijuhi kursustel õppijatele vajalikke teadmisi ning kogemusi võimaldada.

*
Lisaks õpib iga õpetaja õppeprotsessis alati ka ise – see on elukestev õpe, ja meditatsioonide mõju suurendab ka õpetaja enda elukvaliteeti.
*
Selles valdkonnas õpetamise-juhendamise tugevaks küljeks on seegi, et seda saab suurepäraselt teha kuni kõrge vanuseni välja, kuna õpetaja (juhendaja), tänu jätkuvalt lisanduvatele isiklikele kogemustele, mõistab kogu protsessi ise aasta-aastalt aina sügavamalt, ja muutub aja möödudes ning vanuse kasvades järjest kogenenumaks – teadlikumaks ja seega õpetajana üha väärtuslikumaks.

*

Õppekava nimetus
MEDITATSIOONI ÕPETAJA

*

Õppekavarühm

003 Isikuarengu õppesuund
0031 Isikuarengu õppekavarühm

*

Eesmärk

Eesmärk: koolituse läbinu omab laia ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditasiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi teadlikult juhendada meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat

*

Õpiväljundid:

*omab laiaulatuslikku ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni sügavast olemusest, psühholoogilistest seostest, erinevatest teadvuse seisunditest jne. osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* lisaks teoreetilistele teadmistele, omab piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* tunneb erinevaid tehnikaid ja teab, kuidas neid kasutada, osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest ning vastavast olukorrast

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

* teab erinevaid OSHO aktiivseid meditatsioone ja oskab juhendada instruktsioonidele vastavalt meditatsiooni gruppe või inimesi personaalselt

* teab erinevate OSHO meditatsioonide “võtmekohti” ehk millistele osadele meditatsioonides erilist tähelepanu pöörata

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Meditatsiooni õpetaja kursusel saavad osaleda kõik täisealised, kel on meditatsiooni valdkonna suhtes huvi ja piisav motivatsioon.

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Meditatsiooni õpetaja koolituse kogumaht on 310 akadeemilist tundi, millest 180 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine, 15 tundi on praktikat – praktilist õpet ja 115 tundi on iseseisvat tööd.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas (rendi)ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks.

*

Õppe sisu, meetodid, maht

MEDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA

*

Õppemaht, -meetod ja -sisu: 5 akad tundi,  loeng

üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

*

Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

hoiakud ja mõtlemine loeng
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed

*

Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha – võimalused?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted teistega ja sõltuvus
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha ja viha erinevad varjundid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 3 akad tundi, loeng

nõustamise ABC
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest
destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed
*

MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID JA TEADVUSE ERI SEISUNDID

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

meditatsiooni seisundi kvaliteedid
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus,
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
sisemine teadmine, intuitsioon

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

elu ja eksistents
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
eludraama lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
4 astet tunnistajani

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

nõustamine, abistamine ja eripära meditatsiooni
valdkonnas
probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
sisemise kontakti saavutamise tehnikad
tehnikad emotsioonidega tegelemiseks
tehnikad hirmudega tegelemiseks

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 10 akad tundi, loeng

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 7 akad tundi, loeng ja arutelu
erinevad lühilengud ja arutelud praktikalaagris 

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 105 akad tundi,  teadmiste baasil praktiseerimine, auditoorne töö
erinevad tehnikad, praktikad, meditatsioonid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 15 akad tundi, auditoorne praktika
nõustamise ja õpetamise praktika

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 90 akad tundi, iseseisev töö
meditatsioonide iseseisev praktiseerimine õppepäevade vahepealsel ajal

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 25 akad tundi, iseseisev töö
referaadi kirjutamine 

*

Lisainfo:

Kursuseid ei toimu märtsis ja juulis.
Märtsikuu on jäetud vabaks, et neil, kes soovivad saada teistsugust tunnetuslikku kogemust, oleks olemas aeg, et teha ühtsama meditatsiooni 21 järjestikust päeva.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks kursuste korraldamisel, on organiseerida 21 päevaseid meditatsioonigruppe (21 on oluline arv) ja selleks, et neid gruppe juhendada, on oluline ise eelkõige sellist kogemust omada.
See on õppekava väline võimalus. Soovituslik.

*

Teadmiste, oskuste hindamine

Hindamise alus: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusaega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Õppija valib kuruse jooksul käsitletud teemade seast endale ise teema, kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga.

Hindamise meetodid: referaadi esitlus toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris.
Referaat on elektrooniliselt üle vaatamiseks esitatud juhendajale hiljemalt 1. augustiks.

Hindamise kriteeriumid:
õpitud materjalist õige arusaam
selge, lihtne ja arusaadav väljendus

*

Väljastatavad dokumendid

Kursuse läbinud saavad Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse. Kursuse läbib õppija, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonijuhi kursuse läbimine, saab õppija ka inglise keelse Meditatsioonijuhi rahvusvahelise sertifikaadi (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation), mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ka erinevates riikides üle maailma.

*
Koolituse toimumise ajagraafik
Täpne ajagraafik avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1 maiks 2021.
Kursused toimuvad: jaan 2022, veebr 2022, apr 2022, juuni 2022, aug 2022
kl 10.30 – 18.30 (v.a. mõni erand, sh augusti praktika – kogemuslaager)

*

*

Õppekava nimetus

MEDITATSIOONI NÕUSTAMINE (esmaõpe)

*

Õppekavarühm

003 Isikuarengu õppesuund
0031 Isikuarengu õppekavarühm

*

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu oskab saadud teadmiste alusel ja lisandunud isikliku meditatsiooni kogemustest lähtuvalt edasi anda esmateadmisi meditatsiooni ja mindfulness maailmast, ning seeläbi teostada nimetatud valdkonnas ka esmast baasnõustamist – abistamist.

*

Õpiväljundid:

* omab meditatsiooni valdkonnas baasteadmisi ja teab meditatsiooni mõju inimesele
* on tekkinud (või kinnitust saanud) arusaamine meditatsiooni olemusest

* oskab neid baasteadmisi edastada

* omades kogemusi mitmetest erinevatest tehnikatest, meditatsioonidest ja olles tundnud nende mõju, on tekkinud suurem enesekindluse selles valdkonnas rääkimisel või abistamisel

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* on saanud iseendast ja inimpsüühikast teadlikumaks, oskab näha psühholoogilisi seoseid, mis mõjutavad mediteerimist ja vaikuse seisundisse jõudmist

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Meditatsiooni nõustamise kursusel saavad osaleda kõik täisealised, kel on selle kursuse vastu huvi.

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Koolituse kogumaht on 90 akadeemilist tundi, millest 70 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine. Iseseisvat tööd on 20 tundi, mis toimub auditoorse õppe vahelisel ajal.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas (rendi)ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks.

*

Õppe sisu, meetodid ja maht

MEDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha – võimalused?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted teistega ja sõltuvus
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha ja viha erinevad varjundid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga
kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 3 akad tundi, loeng

nõustamise ABC
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 5 akad tundi, loeng

identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 4 akad tundi, loeng

hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest
destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 40 akad tundi, teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine, auditoorne
tehnikad, praktikad, meditatsioonid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 20 akad tundi, iseseisev töö õppepäevade vahepealsel ajal
meditatsioonide iseseisev praktiseerimine 

*

Väljastatavad dokumendid

Meditatsiooni nõustamise kursusel teadmiste-oskuste hindamist ei toimu, seetõttu väljastab Eesti Meditatsiooni Kool Meditatsiooni nõustamise kursuse läbimise kohta tõendi õppijatele, kes on osalenud vähemalt 85% ulatuses auditoorses õppes ja läbinud 100% ulatuses iseseisva töö mahust. Vähema osalemise korral märgitakse tõendile kogu kursuse õppemaht ja osaleja poolt läbitud õppemaht. Sel juhul asendatakse sõna “läbimine” sõnaga “osalemine”.

*

Koolituse toimumise ajagraafik

Täpne ajagraafik avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1 maiks 2021.
Kursused toimuvad: sept 2021, okt 2021, nov 2021, dets 2021
kl 10.30 – 18.30

*

*

Õppekava nimetus

MEDITATSIOONIJUHT

*
Õppekavarühm

003 Isikuarengu õppesuund
0031 Isikuarengu õppekavarühm

*

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat

*

Õpiväljundid:

* teab erinevaid OSHO aktiivseid meditatsioone ja oskab juhendada instruktsioonidele vastavalt

* teab erinevate meditatsioonide “võtmekohti” ehk millistele osadele meditatsioonides erilist tähelepanu pöörata

* teab juhendamise eripära: juhendaja rolli nüansse, küsimustele vastamise spetsiifikat jmt.

*

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Meditatsioonijuhi koolituses saavad osaleda kõik täisealised, kel on selle kursuse vastu huvi

*

Õppe maht, õppe keskkond ja õppevahendid

Koolituse kogumaht on 32 akadeemilist tundi, millest 26 on auditoorsed tunnid: loengud ja teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, isiklik kogemine. Iseseisvat tööd on 6 akadeemilist tundi, mis toimub auditoorse õppe vahelisel ajal.

*

Õppe keskkond

Õpe toimub seadusest tulenevatele nõuetele vastavas (rendi)ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks.

*

Õppevahendid ja õppematerjalid

Õppija saab OSHO aktiivsete meditatsioonide juhendamise juhendi.

*

Õppe sisu, meetodid ja maht

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 10 akad tundi, loeng

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika

*

Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 16 akad tundi, teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine, auditoorne
tehnikad, praktikad, meditatsioonid

*
Õppemaht ja -meetod ja -sisu: 16 akad tundi, iseseisev töö õppepäevade vahepealsel ajal
meditatsioonide iseseisev praktiseerimine ja juhendmaterjali läbitöötamine 

*

Hindamine

Hindamise alus ja meetod: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

Hindamise kriteerium:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt kirjasolevte väljendite ja sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid

Meditatsioonijuhi kursuse läbinud õppija saab 2 dokumenti: inglise keelse Meditatsioonijuhi rahvusvahelise sertifikaadi(kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation), mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ka erinevates riikides üle maailma

Lisaks saab õppija Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi (eesti k) tekstiga, et õppija on osalenud OSHO meditatsioonide juhendamise kursusel.

Sertifikaadi ja tõendi jaoks on vajalik läbida 100% ulatuses kogu kursus, sealhulgas ka iseseisev töö ning läbida hindamise protsess.

Vastasel korral saab õppija ainult Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi, millel on kirjas, et õppija on osalenud OSHO meditatsioonide (mitte juhendamise) kursusel. Selline tõend ei anna alust OSHO aktiivsete meditatsioonide juhendamiseks.

*

Koolituse toimumise ajagraafik

Täpne ajagraafik avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1 maiks 2021.
Kursus toimub: mai 2022
R kl 14.00 – 19.00; L ja P kl 10.00 – 19.00

*

*

KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Kehtestamise aeg: 9.02.2021
Kehtestaja: Eesti Meditatsiooni Kool

*

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Eesti Meditatsiooni Kool korraldab koolitust seadusest tulenevatele nõuetele vastavas (rendi)ruumis, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks; ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

*

Õpetaja(te) kvaliteedi tagamise alused

Üldnõuded õpetajale: koolitaja on läbinud meditatsiooni valdkonnas uhendaja kursused, omab piisavalt meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi ja ka täiskasvanute gruppide juhendamisel piisavat kogemust.

Õpetaja täiendab oma valdkonna alaseid teadmisi ning kogemusi regulaarselt.

*

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord ja õppekvaliteedi tagamise kord

Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

*

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade kvaliteedi tagamiseks vaatab kool üks kord aastas Meditatsiooni nõustamise ja Meditatsiooni õpetaja õppekavad üle ja teeb vajadusel muudatusi, sh arvesatakse õpilastelt saadud tagasisidet.

Meditatsioonijuhi koolituse õppekava on välja töötatud OSHO Rahvusvahelise Meditatsiooni Keskuse poolt 2012 aastal ja selles õppekavast tehtavaid uuendusi koordineerib antud keskus. Nimetatud õppekava järgi on õpetatud väga paljusid inimesi üle kogu maailma.

*

*

KOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

*
Õppija koolitusele vastuvõtu ja välja arvamise tingimused ja kord

Õppija koolitusele vastuvõtu kord:

 1. Esmaseks aluseks on õppija sellekohane sooviavaldus, mis on esitatud kooli e-posti aadressile: meditatsioonikool@gmail.com, peale mida lepitakse kokku vestlusaeg.
 1. Iga koolituse (millel on oma õppekava) vastuvõtu eelduseks on Lepingu kahepoolne allkirjastamine ja kursuse eest ettemaksu osa tasumine. Lõplik koolitusele vormistamine toimub Lepingus vastavate tingimuste täitmise järgselt.
 1. Õppest väljaarvamine toimub õppija poolt esitatud vastava sooviavalduse alusel ja peale Lepingu lõpetamise tingimuste täitmist.

*

Õppe korraldus

 1. Õppida on võimalik järgmistel õppekavaga kursustel: Meditatsiooni nõustamise esmaõpe (edaspidi: Meditatsiooni nõustamine), Meditatsioonijuht ja Meditatsiooni õpetaja. Meditatsiooni õpetaja õppekava on pikim ja sisaldab endas ka Meditatsiooni nõustamise ja Meditatsioonijuhi õppekava.
 2. 2. Õppetöö toimub enamasti L ja P kl 10.30 – 30. Võivad olla üksikud erandid, sh augustis toimuv praktika- kogemuslaager on 3 päevane.
 3. Koolituse kuupäevad avaldatakse kodulehel
 4. Koolituspäev sisaldab enamasti 1-2 lühemat teepausi ja ühte pikemat lõunapausi
 5. Koolituse läbiviimiseks rendib Eesti Meditatsiooni Kool seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid ruume, kus õppevarustus ja sisustus on piisav koolituse läbiviimiseks ja õppekava õppeväljundite saavutamiseks.
 6. Koolil on õigus teha vajadusel teha muudatusi koolituse korralduses.

*

Õppe meetodid

Loengud, teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine, iseseisev töö, video- ja audiotreening, vajadusel ka meetodid nagu paari- ja/või grupitöö ja/või rollimängud.

Teoreetiline õpitegevus vaheldub kogemusliku õpitegevusega. Suur rõhk on nii isiklike kogemuste saamisel kui kavaldkonnapõhistel teoreetilistel teadmistel, mis kokku annavad valdkonna sügavama tunnetuse ja mõistmise.

Iseseisvaks tööks õppepäevade vahelisel ajal on individuaalne mediteerimine, kuna isikliku meditatsiooni alase heakogemusbaasi olemasolu on meditatsiooni valdkonna nõustamisel, õpetajal ja juhendajal äärmiselt vajalik.

Meditatsioonijuhi kursusel lisandub iseseisva tööna ka koolitusel sadud materjali lugemine ja läbi töötmine kursuse päevade kestel.

Meditasiooni õpetaja kursusel lisandub iseseisva tööna ka referaadi kirjutamine, mis on üheks kursuse hindamise objektiks.

*

Õppetasu maksmise kord ja tingimused

 1. Meditatsiooni nõustamine (esmaõpe) toimub neljal nädalavahetusel (8 koolipäeva) ja maksab 680 eur. Õppemaksu saab tasuda kas ühekorraga või kolmes osas. Koha kinnitamiseks vajaliku ettemaksu osa moodustab 290 eur kogu õppemaksust ja tasutakse hiljemalt 1. septembriks kooli pangakontole. Kolmes jaos maksmisel tasutakse teine osa, 195 eur, hiljemaltseptembri kursuse esimeseks päevaks ja kolmas osa, 195 eur, hiljemalt oktoobri kursuse esimeseks päevaksl. Kogu õppemaksu saab tasuda ka ühekorraga 1. septembriks.
 2. Meditatsioonijuhi koolitus toimub ühel nädalavahetusel (R – P) ja maksab 295 eur. Meditatsioonijuhi koolituse eest tasutakse ettemakse 135 eur hiljemalt 3 nädalat enne koolituse algust kooli pangakontole ja ülejäänud osa 160 eur hiljemalt kursuse esimeseks päevaks.
 3. Meditatsiooni õpetaja koolitus kokku maksab 1905 eur (sisaldades ka Meditatsiooni nõustamise ja Meditatsioonijuhi kursust). Õppemaksu saab tasuda ühekorraga (ettemaksu osaga samaaegselt) või 10 osamakse kaupa(sh üks neist ettemaksu osa) või eraldi kokkuleppel osade kaupa.
  3.1. Koha kinnituseks on vajalik tasuda ettemaks 375 eur hiljemalt 1. septembriks
  3.2. ülejäänud osad, a’ 170 eur, tasutakse 9 osamakse kaupa ja hiljemalt igal kuul (v.a. märts, juuli, aug) toimuva kursuse esimeseks päevaks, alustades septembri ja lõpetades juunikuu kursusega
 1. Koolil on õigus õppeaasta jooksul ja vajadusel muuta lühemate kui 6 kuud koolituste hinda, kuid mitte juba käimasoleva koolituse jooksul.

*

Lisakulutus:

Koolitusel osalemiseks on vaja igal õppijal osta endale meditatsioonide muusika, mille järgi saab teha iseseisvat õppetööd. Võimalused on erinevad ja igaüks saab valida endale sobiva (hinnad on näiteks 4.99 eur/kuu; 6.99 eur/kuu; 35eur/aasta jm)

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö eest. Muud koolitusega seotud täiendkulutused (transport, majutus, toitlustus, sh kalaagriga seotud kulutused, katab õppija ise). Laagri majutus- ja toitlustuskuludeks võib arvestada orienteeruvalt 150 eur, kui laager toimub väljaspool Tallinna.

*
Dokumendi allkirjastamise kord

Lõpudokumendid allkirjastab Eesti Meditatsiooni Kooli juht.
Koolitajal on õigus allkirjastamisele juhul, kui kooli juht on vastavalt teda selleks volitanud.

*

Õppetasust vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 1. Õppemaksu osa, mida nimetatakse ettemaksu osaks (või ettemakseliseks osaks) ja millega õppija kindlustas enda jaoks ühe koha kursusel, on tagastamatu.
 2. Õppetasu maksmisest vabastamine toimub juhul, kui tekib olukord mis on üldtunnustatult tõlgendatav kui force majeure.
 3. Õppest väljaarvamise korral olukorra tõttu, mida saab üldtunnustatult tõlgendada kui force majeure, ja kui õppija on tasunud õppemaksu kaugemale ulatuva(te) kursus(t)e eest, tagastatakse õppija poolt tehtud õppemaksu see osa, mis on makstud koolituse nende (tulevate) kursuste eest, millel õppija force majeure olukorra tõttu enam osaleda ei saa.
 4. Õppetasu tagastus kantakse õppija poolt Lepingus toodud arveldusarvele.

*

Vaidluste lahendamise kord

 1. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 2. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus

*

Koolitaja kvalifikatsioon

Seeda Randroo (meditatsiooni nimega Chandini Sarita) kvalifikatsioon.

Seeda Randroo on läbinud meditatsiooni valdkonnas koolitamiseks vajalikud kursused ja omab erinevaid rahvusvahelisi sertifikaate juhendamiseks. Alates 2013 aastast on ta osalenud ise meditatsiooni kursustel igal aastal keskmiselt 250-300 akadeemilist tundi.

Meditatsiooni gruppide juhendamist alustas õpetaja samuti 2013 aastal ja on juhendanud palju meditatsiooni laagreid, mindfulness retriite, erinevaid meditatsioonikursusi, aga teinud ka personaalset meditatsiooni alast õpet jne.

Õpetaja isiklik meditatsioonitee algas 2006.a. ja ta arendab end selles valdkonnas igapäevaselt. 2006 aastast on mediteerimine ta elu üks osa. Ligi aasta aega on mediteerinud koolitaja ka Indias – meditatsiooni sünnimaal, olles osalenud 6 aasta jooksul paljudes meditatiivsetes teraapiates ja meditatsioonides, arendanud intensiivselt oma meditatsiooni alast tunnetust ja teadlikkust.

Tänaseks omab Seeda sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist. Ta on kauaaegne mediteerija, mõistes seda protsessi sügavalt.

Seeda Randroo on rajanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli (2015), samuti on ta ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse (2014) üks rajajaid ning juhte.

Seeda Randroo omab meditatsiooni valdkonna juhendamiseks ja õpetamiseks Rahvusvahelise Meditatsiooni Keskuse erinevaid sertifikaate ja ka meditatsiooni keskuse rajamiseks vajalikku rahvusvahelist sertifikaati.

Ta on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut, kes on juhendanud meditatsioone ka Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias.

Täiskasvanute koolitamise alal on palju kogemusi juba alates 1997. aastast.

*

Seeda Randroo on Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog / pedagoog (1984)

Ta on olnud esimeste eesti koolipsühholoogide hulgas, kes rajasid koolipsühholoogiale tee ja nõustanud aastakümneid nii lapsi, täiskasvanuid kui ka peresid erinevate probleemide puhul.

Alates 2002 aastast on ta läbi viinud palju video-suhtlemistreeninguid täiskasvanutele.

Üle 20 aasta on ta koolitanud täiskasvanuid ja konsulteerinud paljusid ettevõtteid meeskonnatöö ja suhtlemise alal.

*

* Erialane lisaõpe: Geštaltterapeutide 3 a koolitus

*

Nimetatud psühholoogilised teadmised ja praktilised kogemused on andnud väga tugeva baasi mõistmaks ka meditatsiooni maailmas olevaid seoseid inimpsüühika vallas, kuidas mõtlemisprotsessid, emotsioonid jm on seotud mediteerimisega jne.

Kõik need kogemused on avaldanud mõju teiste nõustamise, juhendamise ja õpetamise oskustele ka meditatsiooniteel.

*

* Lisaõpe: Hiina Traditsiooniline meditsiin (3 a) andis väga põhjaliku inimkäsitluse energeetilisest aspektist lähtuvalt ning inimese ja eksistentsi sügava mõistmise.

*

Koolituse korraldaja, andmed ja kontaktid

Eesti Meditatsiooni Kool
aadress: Rotermanni 2, Tallinn
Äriregistri kood: 12794904
Majandustegevuse teade nr 12794904
Pangaandmed: a/a EE52 2200 2210 6142 4462, Swedbank
Kontaktisik: Seeda Randroo
Kontakttelefon: +372 56660348
e-post: meditatsioonikool@gmail.com
Koduleht: www.eestimeditatsioonikool.ee